گنج دانش

1234مجموع 38 محصول
قیمت : 28,000 تومان

کتاب مرجع واژگان یا دیکشنری جزو جدای یناپذیر یک زبان م یباشد. این
مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش، یک دیکشنری مصور
ساده برای کمک به آموزش زبان فارسی است. در این مجموعه واژ ههای
ساد های که کودک به آ نها برم یخورد به همراه تعریفی از آن ارائ هشد هاند.
این مجموعه واژگان ب هصورت کاملاً ابتکاری با مداخل فارسی و فرهنگ
ایران و اسلام تلفی قشده و درنهایت با بهر هگیری از تصاویر شاد و کارتونی
صفح هآرایی شده است. معنی لغات ب هصورت قاب لفهم برای کودکان ارائه
و از واژگان ساد های برای تعریف مداخل اصلی استفاده گردیده است. ارائه
مطالب ب هصورت کاملاً مصور، شوق یادگیری را افزایش م یدهد. چیدمان
مطالب ب هصورت الفبایی نیز امکان جستجوی راح تتری را برای خواننده
فراهم م یآورد.

قیمت : 32,000 تومان

علم، آدمی را از دنیای خرافات رهایی بخشیده و لذت واقعی زندگی را برای
او نمایان م یسازد. این مجلد از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش،
یک دانشنامه مصور فصلی- الفبایی در سه بخش ستار هشناسی و فضا،
علم و فناوری و مخترعان است. مداخل هر فصل جهت سهولت فرآیند
تحقیق ب هصورت الفبایی مرتب شده است. هر عنوان با تعریف پای های
از موضوع آغاز م یشود. تمامی تصاویر و مطالب مربوط به هر عنوان
ب همنظور ایجاد انسجام فکری خواننده، تنها در یک صفحه گنجاند هشده
است. در تمام فصول کتاب، مداخل مستقلی به فراخور هر بخش در ارتباط
با فرهنگ ایرانی - اسلامی، تألیف و گردآوری گردیده و مداخل بی نالمللی
نیز تا حد ممکن بوم یسازی شده است؛ بدی نصورت که دستاورد و یا
توضیحی در مورد کشور ایران ب هصورت ابتکاری در خلال مطالب دیگر
گنجاند هشدها ست.

قیمت : 35,000 تومان

در گذشت های ن هچندان دور، قحطی یکی از عل تهای اصلی مر گومیر
بشر به شمار م یآمد. دلیل وقوع قحطی و کاهش ذخایر غذایی، عدم
آشنایی بشر با انواع گیاهان و رو شهای صحیح و مدرن کشاورزی بود.
این مجلد از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش یک فرهنگ
کاملاً مصور و حاوی اطلاعات مفیدی از گیاهان است که چیدمان مطالب
ب هصورت فصلی- الفبایی صورت گرفته است. مطالب کتاب به فصول
حبوبات، درختان، ریش ههای خوراکی، سبز یها، عل فها، گ لها، میو هها
و دیگر موضوعات مرتبط با گیاه دست هبند یشده است. مداخل هر فصل
جهت سهولت فرآیند تحقیق و جستجو ب هصورت الفبایی مرت بشده و هر
مدخل تنها یک صفحه را به خود اختصاص داده که این ویژگی، انسجام
فکری خواننده را در پی خواهد داشت. این دانشنامه حاوی اطلاعاتی در
مورد کشور ایران ازجمله پراکندگی گیاهی خاص در کشور در خلال مطالب دیگر است؛ ب هعبار تدیگر مطالب کتاب بوم یسازی شده است.

قیمت : 35,000 تومان

اثرات ورزش بر سلامتی جسم و ذهن افراد در همه سنین آشکار است و
انتخاب صحیح نوع ورزش، متناسب با علایق و وضعیت جسمانی افراد تنها
با آشنایی کامل با انواع ورز شها میسر است. این مجلد، از سری مجلدات
جامع ۴۰ جلدی گنج دانش سعی بر معرفی اغلب ورز شهای اصلی
ب هصورت موضوعی- الفبایی دارد و در انتها آسی بدیدگ یهای متداول در
ورزش در قالب پیوست آورده شده است. معادل انگلیسی عناوین همراه با
عناوین اصلی جهت جستجوی راح تتر مطالب ارائ هشده است. تقریباً در
تمامی صفحات، به تاریخچ های از ورزش موردنظر در کشور ایران اشاره
گردیده که این بوم یسازی علاوه بر افزایش جذابیت کتاب، امکان انجام
این ورزش و همچنین امکان پیشرفت در رشته ورزشی موردنظر را در
کشور موردبررسی قرار داده و به معرفی بنیا نگذاران و ورزشکاران مطرح
داخلی پرداخته است.

قیمت : 35,000 تومان

این مجلد از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش یک فرهنگ کاملاً
مصور و حاوی اطلاعات مفیدی درزمینه علم جغرافیا است که چیدمان
مطالب ب هصورت فصلی-الفبایی است. مداخل هر فصل جهت سهولت
فرآیند تحقیق و جستجو ب هصورت الفبایی مرت بشده است. هر مدخل
تنها یک صفحه را به خود اختصاص داده که این ویژگی، انسجام فکری
خواننده را در پی خواهد داشت. تألیف و گردآوری مطالب این دانشنامه با
تأکید بر جغرافیای ایران بوده، ب هعبار تدیگر مطالب کتاب بوم یسازی
شده، ب هطور یکه مداخل مربوط به کشور ایران حجم زیادی از مطالب
کتاب را به خود اختصاص داده است.

قیمت : 32,000 تومان

این مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش از سری
دانشنام ههای نوین است که به ترتیب رویدادهای زمانی نگاشته و
ب هصورت کاملاً مصور ارائ هشده است. عناوین در این کتاب سا لها هستند
و رخدادهای اصلی تاریخی از چند میلیون سال پیش آغازشده و درنهایت
به رویدادهای قابل وقوع در آینده ختم م یشوند. این مجلد به دو بازه
زمانی قبل و بعد از میلاد تقسی مشده است و چیدمان رخدادها ب هصورت
سا لب هسال، امکان جستجوی راح تتری را برای خواننده فراهم م یآورد.
از نیمه کتاب، تاری خهای شمسی در کنار تاری خهای میلادی جهت درک
بهتر زمان، ذکر شده است. کتب مشابه غربی در ذکر وقایع تاریخی کمی
سوگیرانه عمل م یکنند و پیشینه دیرینه ایران را ب هصورت شایسته ارائه
نم یدهند، ازای نرو در این کتاب، ب هصورت کاملاً ابتکاری، بوم یسازی
صورت گرفته به صورتی که همراه با وقایع بی نالمللی، به بیش از 180 رخداد تاریخی ایران نیز اشار هشده است.

قیمت : 37,000 تومان

اسفر به کشورهای مختلف در سراسر دنیا، موجب افزایش جها نبینی
انسان م یشود و تنها زمانی سفر در زندگی انسان تأثیر قاب لتوجهی خواهد
داشت که انتخاب مقصد ب هصورت آگاهانه و بر پایه شناخت کشورهای
مختلف صورت گرفته باشد. آگاهی و شناخت کشورهای مختلف، دانش
فرهنگ شناختی اقلیمی افراد را افزایش داده و م یتواند زمین هساز شغلی نیز
باشد. این مجلد از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش یک فرهنگ
کاملاً مصور است که چیدمان مطالب ب هصورت فصلی-الفبایی است. این
کتاب به معرفی کشورهای جهان م یپردازد. کشورها با توجه به قار های که
در آن واق عشد هاند، دست هبند یشده و کشورهای هر فصل دارای چیدمان
الفبایی است. اختصاص تنها یک صفحه مصور به هر مدخل، انسجام
فکری و تقویت قوه تخیل خواننده را در پی خواهد داشت.

قیمت : 25,000 تومان

این مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش، در حقیقت
ترکیبی است از عجایب طبیعی و ساخته دست بشر، مکا نهای مقدس و
جاذب ههای توریستی. منابع غربی سعی دارند ای نگونه مکا نهای موجود در
ایران را ک مرنگ جلوه دهند؛ درنتیجه برای رفع این مسئله در خلال مداخل
بی نالمللی، عجایب شگف تانگیز، مکا نهای مقدس و جاذب ههای توریستی
ایران و اسلام ب هصورت کاملاً ابتکاری ذکرشده که به بوم یسازی کتاب،
کمک شایانی کرده است. در این کتاب، چیدمان مطالب ب هصورت الفبایی
است که این امر موجب تسهیل جستجوی مطالب شده است. همچنین
ارائه معادل انگلیسی عناوین اصلی در ابتدای هر مدخل، جستجوی مطالب
را برای خواننده راح تتر کرده است. کلیه مطالب این کتاب به همراه
تصویری از محل موردنظر ارائ هشده که جذابیت بیشتری به کتاب بخشیده
است. مطالب مربوط به مکا نهای مقدس، ابتدا ب هصورت جغرافیایی، سپس ب هصورت تاریخی-مذهبی یا داستانی-مذهبی بررسی گردیده است.

قیمت : 25,000 تومان

پیشرف تهای صورت گرفته در فرهنگ جوامع بشری، موجب بهبود
زندگی انسا نها شده و هنر به زندگی انسان زیبایی بخشیده است. این
مجلد، از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش، یک دانشنامه مصور
موضوعی-الفبایی را در چهار فصل فرهنگ و هنر، مذاهب، نقاشان و
نویسندگان به خواننده ارائه م یدهد. در این کتاب سعی بر آن بوده که
از حاشیه روی پرهیز شود؛ بنابراین هر عنوان تنها یک صفحه را به خود
اختصاص داده است. مطالب این کتاب تا حد ممکن بوم یسازی شده و
با تأکید بر فرهنگ ایران و اسلام نگاشته شد هاند و علاوه بر مداخلی
که ب هطور مستقل مربوط به ایران است، در خلال عناوین بی نالمللی نیز
زوایای مختلف فرهنگ کشورمان ب هصورت ابتکاری مورداشاره قرارگرفته
است.

قیمت : 28,000 تومان

تغذیه نقش به سزایی در سلامت موجودات ایفا م یکند. آگاهی و شناخت
تغذیه سالم تنها از طریق آموزش امکا نپذیر است. این مجلد، از سری
مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش ب هصورت انحصاری به موضوع تغذیه
م یپردازد. این کتاب به دو بخش مجزا با عناوین تغذیه مدرن و تغذیه
سنتی تقسی مبندی شده که هر یک دارای اهداف خاصی است. در بخش
تغذیه مدرن که چیدمان الفبایی مطالب ب همنظور سهولت در جستجو
صورت گرفته است، مداخل گوناگونی شامل انواع رژی مهای غذایی،
مفاهیم پای های تغذیه، معرفی بیمار یهای گوارشی، مکم لهای ورزشی
و غیره ارائ هشد هاند. تمامی عناوین اصلی با معادل لاتین خود ب همنظور
فراهم شدن امکان جستجوی راح تتر همراه شد هاند. بخش تغذیه سنتی
که ب هصورت کاملاً ابتکاری به فرهنگ ایران و مواد غذایی مورداستفاده در
ایران اشاره دارد، شامل موضوعاتی از قبیل معرفی گیاهان دارویی، خواص میو هها، عرقیجات و غیره ب هصورت الفبایی و کاملاً مصور است. تمامی مداخل در کل مجموعه
ابتدا با تعریفی پایه از موضوع موردنظر شروع م یشود که همین امر، کتاب را برای عموم قاب لاستفاده م ینماید.

1234مجموع 38 محصول